امروز : چهارشنبه , ۰۹ آذر ۱۴۰۱

محاسبات ریاضی در اندازه گیری میزان مصرف سوخت

پاسخ به سوال یکی از کاربران: چرا محاسبات ریاضی در اندازه گیری میزان مصرف سوخت کاربرد ندارد؟


تعیین مصرف سوخت توسط ریاضی از انجایی که مکانیزم ریاضی مصرف براساس مقادیر حسگر احتراق استوار است نسبتها و عملیات آن را برسی کنید. البته ممکن است چنین حسگری برای شما ایجاد نشده باشد یا ممکن است در نسبتهای به ازای مصرف سوخت ذکر شده باشد .

در صورتیکه فاقد احتراق باشد در این صورت میتوانید یکی از روشهای زیر استفاده کنید:

روش اول: یک حسگر مجازی احتراق ایجاد میکند توصیه میکنیم از میانگین سرعت و میزان پارامتر ان را استفاده کنیم .

روش دوم: حتی اگر یک حسگر احتراق در واحد هم نصل نکرده باشید یا از نام پارامتری که مسئول احتراق است اطمینان ندارید در پارامترهای دستگاه ممکن است برخی از ویژگی های مربوط ب عملکرد موتور وجود داشته باشد. برای استفاده از ان دو پیام واحد را باهم مقایسه کنید:یک پیام هنگامیکه احتراق به احتمال قوی غیر فعال است و دو وقتی این احتمال فعال است .

مثال: در یک فاصله زمانی طولانی واحد تقریبا مجموعه پارامترهای زیر را ارسال میکند. پارامترهایی که به وضوح نامنسجم هستند hdop (دقت ) دشوار است برای تعیین منظم بودن odo (کیلومتر شمار نسبی) lBs (سطح سیگنال) و غیره و پارامتر j1108برای این واحد به نظر میرسد بیشتر احتمال دارد زیرا در طول پارکینگ شب تغییر نمیکند به عنوان یک قاعده همچنین ممکن است از pwr-ext استفاده کنید و ایا جرقه دیجیتال است؟شما میتوانید تغییرات ارزش ها را در بلوک 1/0را دنبال کنید و بیشتر در بخش ورودی ها و خروجی ها را ببینید.

روش سوم: اگر قبلا سوکت را وصل کرده باشید پارامتر ان را با استفاده از روش فوق توضیح داده یا از دستور العمل سازنده پیدا کنید.

چرا محاسبات ریاضی ارزش های عظیمی را نشان می دهد؟

دلایل ممکن ؛در برخی موارد سیستم ممکن است در نظر بگیرد که در طول و بازده زمانی بدون هیچ پیامی از واحد احتراق ان روشن بود مقدار بیش فرض ثانیه o را در گزینه حداکثر فاصله بین پیام هارا در برگه پیشرفته خواص واحد تنظیم کنید. تاثیر گزینه در محاسبه سوخت در اسناد و مدارک شرح داده شده است چند حسگر موتور تولید میشود.

ارزش های خود را برسی کنید .ساده ترین راه برای ارزیابی ان این است که در گزارش یک نمودار ساده با یکی از منحنی های مصرف سوخت توسط ریاضی ایجاد کنید.

چگونه باید ضریب را ایجاد کنیم و جدول محاسبه را پر کنیم ،اگر میخواهیم میزان مصرف را با 3ث لیتر در هر 10 کیلومتر در جدول بگیرم الگوریتم عددی را در گزارش نشان نمیدهد بلکه ان رااز بین پیام ها تحلیل میکند بنابراین شما میتونانید روش محاسبه ای را که برای شما مناسب است نشان میدهد به عنوان مثال به روش زیر میتوانید تعداد را بصورت تقریبی به محاسبات قبلی تقسیم کنید یک سنسور احتراق با پارامتر سرعت متوسط بین دو نقطه ایجاد کنید (سرعت +#سرعت)const 2 اگر شما از قبل دارید نیازی به ایجاد دیگری ندارید.

مصرف 3.3لیتر در گزینه مصرف لیتر /ساعت در خواص سنسور به طور کلی براساس اکثر خودروسازان مصرف در حالت خاموش در ساعت تقریبا برابر با مصرف هر 10 کیلومتر است یعنی33/3.3=10 در این کاسه یک سنسور کارایی موتور ایجاد کنید مقدار ان نشان میدهد که چگونه تعداددفعات بیشتر یا پایین تر مصرف سوخت واحد در مقایسه با مصرف در حالت خاموش است.از پارامتر سرعت #سرعت cost20 استفاده کنید،به هر حال ان هماهنگ نیست در برخی از فواصل مصرف بیشتر است در برخی موارد کمتر است نتیجه نهایی تقریبا درست است اما به طور کامل نیست.

مسافت پیموده شده در Gpsدرگزارش منحنی سیاره ارتفاع، عرض و طول جغرافیایی را در نظر میگیرد. تعداد دریافتی در مصرف بالا مسافت پیمایشی را نسبت به سرعت به زمان میدهد.در نتیجه اغلب دقیقترین دادهای داده ارسال شده توسط واحد دقیق تر نتیجه خواهد داد. اگر یک سنسور احتراق وجود دارد این مقدار کمی بالاتر از سوزش مجازی خواهد بود(با توجه به سرعت متوسط)از انجایی که خاموش بودن نیز در نظر گرفته میشود.

چگونه میتوان مصرف سوخت را تعیین کرد

اگر میدانستم که چقدر میزان مصرف ان در شهر است و چقدر از ان خارج از شهر؟

فرض کنیم که مصرف سوخت در چرخه شهری 10 لیتر /100کیلومترو 7 لیتر /100کیلومتر در چرخه حومه است. یک سنسور احتراق ایجاد کنید همانطور که در مثال بالاوبرای مصرف در حالت خاموش1 لیتر /ساعت تنظیم کنید .متوسط مصرف در چرخه شهری 36 کیلومتر در ساعت و در حومه شهر 80 کیلومار در ساعت است.این واحد با فاصله زمانی 100 کیلومتر رانندگی با سرعت 36 کیلومتر /ساعت در 2.8 ساعت را پوشش میدهد. 2.8/10 لیتر=3.57بگذارید ارزش ضریب افزایش راهنگام حرکت در شهر محاسبه کنیم 1/3.57=3.57 در نتیجه یک محاسبه مشابه برای چرخه حومه ضریب برابر با 5.6 را بدست میاوریم یک سنسور کارایی موتور ایجاد کنید با در نظر گرفتن این واقعیت است که واحد نمیتواند سوخت کمتر مصرف کند در حالی که در حالت خاموش و قبل از شروع حرکت ایستاده است.

بعنوان پارامتر ما از سرعت متوسط سرعت استفاده میکنیم ودر جدول محاسبات به صورت دستی یا با استفاده از جدول جابجایی جادویی را پر میکنیم توجه داشته باشید که اخرین جفت نقاط این است که چگونه سیستم قبل از ان محاسبه شده مصرف سوخت برای سرعت بالای 80 کیلومتر در ساعت در نظر گرفته شد شما نمیتوانید از این روش استفاده کنید و برخی از نقاط را تغییر دهید همچنین '3' در این مثال حداقل سرعت از اشکارساز سفر واحد است در نتیجه این پارامتر میتواند برای واحد شما متفاوت باشد. نتیجه: در مثال ما مصرف متوسط برای واحد محاسبه شده است. این مقدار به نسبت سرعت و زمان بین پیام ها محاسبه شده و با توجه به ارزش عملیات وسیله نقلیه.

چنین ارزش مصرفی کجاست؟

الگوریتم چگونه کار میکند؟

در محاسبه ریاضی مصرف سوخت به طور جداگانه برای هر جفت یک پیام محاسبه میشود الگوریتم زیر استفاده میشود وضعیت هر سنسور موتور (موتور احتراق سنسور موتور ساعت مطلق ونسبی در پیام فعلی تعیین میشود.

برای سنسورهای عملیاتی مقادیر نشان داده شده را در زمینه مصرفی l/h از خواص انها خلاصه میشود مقدار سنسورهای کارایی موتور محاسبه میشود مقادیر دریافت شده براساس فرمول k1+ و.. جمع میشوند و محاسبه میشود .مقادیر دریافت شده براساس فرمول k1+......جمع میشوند و به این ترتیب ضریب شکل میگیرد .اگر مجموع ضرایب کمتر از 0یا نامعتبر باشد ضریب کل 1 خواهد بود .برای تعیین مصرف سوخت فعلی واحد مقدار از نقطه 2با مقدار نقطه 4 ضرب میشود مقدار از پیام قبلی تا زمان فعلی با مقدار از نقطه 5ضرب میشود. مصرف برای هر جفت پیام بود.برای تعیین مصرف سوخت فعلی واحد،مقدار از نقطه 2با مقدار نقطه 4 ضرب میشود.

مقدار از پیام قبلی تا زمان فعلی با مقدار از نقطه 5 ضرب میشود مصرف برای هر جفت پیام برای فاصله مشخص شده جمع شده است و به همین ترتیب مصرف سوخت توسط ریاضی محاسبه میشود.

مصرف توسط نرخ ها کجاست؟

در حال حاضر این گزینه در برگه پیشرفته است چگونه ضریب فصلی در حال حاضر محاسبه میشود؟به عنوان یک قانون ضریب فصلی مصرف سوخت را افزایش میدهد.به عنوان مثال مصرف در زمستان 30% بالاتر از مصرف در تابستان است.