امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

AutoFon

AutoFon is a GSM-devices manufacturer operating in the Russian market. Company business domains include security, tracking and response systems development. Technologies implemented in search-security systems are based on GPS satellite navigation system and GSM network capabilities. In the framework of their projects the company utilizes GPS, GSM, LBS, GPRS, GLONASS technologies.

AutoFon سازنده دستگاه های GSM است که در بازار روسیه فعالیت می کند. دامنه های تجاری شرکت شامل توسعه سیستم های امنیتی، ردیابی و پاسخ است. فن آوری های موجود در سیستم های امنیتی جستجو براساس سیستم ناوبری ماهواره ای جی اس ام و قابلیت های شبکه GSM است. در چارچوب پروژه های خود، شرکت با بهره گیری از GPS، GSM، LBS، GPRS، فن آوری های GLONASS.