امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Rilla G19

معرفی دستگاه

این محصول توسط Rilla Technology تولید شده است و در گروه Personal trackers قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
watch
Watch (bracelet)
gprs_req
Remote management via GPRS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
valid
Effective mark of data: 1 - effective, 0 - invalid
tracker_status
Tracker status
mcc
Country Code
mnc
Network Code
lac
Location Area Code
cell_id
Cell ID
tr_status
Tracker status (bitwise parameter, use negative logic, bit=0 is effective) :
bit2: SOS alarm
bit3: Overspeed alarm
bit5: Enter fence area alarm
bit8: Out of fence area alarm
bit18: Low Battery alarm