امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

Mongol GPS

معرفی دستگاه

این محصول توسط Mongol GPS تولید شده است و در گروه Personal trackers قرارداد.

hdop
Horizontal Dilution of Precision
distance
mileage
soft_version
software version