امروز : دوشنبه , ۰۳ مهر ۱۴۰۲

TG-201

معرفی دستگاه

این محصول توسط Transcode Group تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
gprs_req
Remote management via GPRS
tcp
Communication via TCP
location_type
Location data type:
0 - normal location data
1 - blind area data
alarm_flag
Alarm. Bitwise parameter:
bit 2 - Over-speed alarm
bit 8 - Internal main power lackof voltage
bit 9 - Main power off
state_flag
Status. Bitwise parameter:
bit 1 - 0: ACC turn off, 1 - ACC turn on
bit 2 - 0: Unlocated, 1: Located
bit 11 - 0: Normal oil engine, 1: Oil engine cut off
mileage (km)
Mileage