امروز : چهارشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

Sanav CT-24

معرفی دستگاه

این محصول توسط Sanav تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
pwr_int (V)
Battery voltage.
event
Tracker Event
battery (%)
Battery Voltage
r
The Received Signal Strength Indication of GSM network.
m
Vibration Status (Move/Stop State).
i
This is a unique code for each report.
c
Charging Status.
mcc
Mobile Country Code.
mnc
Mobile Network Code.
lac
Location Area Code.
cid
Cell Identity.