امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

NAVIS CH-5704

معرفی دستگاه

این محصول توسط NVS Telematics Systems تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

tcp
Communication via TCP
param_1
Digital input 1.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_2
Digital input 2.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_3
Digital input 3.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_4
Digital input 4.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_5
Digital input 5.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_6
Digital input 6.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_8
Ignition.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_9 (mV * 10)
Analog input 1.
param_10 (mV * 10)
Analog input 2.
param_11 (mV * 10)
Analog input 3.
param_12 (mV * 10)
Analog input 4.
param_18
Alarm button.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_19
Temper for access to connectors.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_20
Temper for access to SIM-card or backup battery.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_21
GSM signal level.
Values: 0 – «-113 dBm and lower» // 1 – «-111 dBm» //
2 – «-109 dBm» // 30 – «-53 dBm» // 31 – «-51 dBm and higher» //
99 – «unknown, no signal»
param_26
Tilt sensor.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_30
Mode.
Values: 1 – «active», 8 – «stand-by», 10 – «energy saving 1», 11 – «energy saving 2», 12 – «initialization»
param_31
Digital output 1.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_32
Digital output 2.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_33
Digital output 3.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_34
Digital output 4.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_66 (mV)
Voltage of external power supply
param_67 (mV)
Voltage of internal battery
param_68 (mV)
Voltage of external battery
param_72 (?? / 10)
Temperature sensor 1.
param_73 (?? / 10)
Temperature sensor 2.
param_74 (?? / 10)
Temperature sensor 3.
param_75 (?? / 10)
Temperature sensor 4.
param_76 (?? / 10)
Temperature sensor 5.
param_77 (?? / 10)
Temperature sensor 6.
param_78
1-Wire ID
param_80
Difference in the values of pulse inputs in modulus.
(param_86 – param_87)
param_81
Status of pulse output 1.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_82
Status of pulse output 2.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_84
Number of passengers entered
param_85
Number of passengers published
param_86
Pulse input 1.
param_87
Pulse input 2.
param_88 (Hz)
Frequency input 1.
param_89 (Hz)
Frequency input 2.
param_91
Digital fuel sensor 1, level.
param_92
Digital fuel sensor 2, level.
param_93
Digital fuel sensor 3, level.
param_95 (??)
Digital fuel sensor 1, temperature.
param_96 (??)
Digital fuel sensor 2, temperature.
param_97 (??)
Digital fuel sensor 3, temperature.
param_101 (seconds si)
Last sync internal clock to UTC.
param_102
Number of the active slot SIM card holder.
Values: 1 – «lower» // 0 – «upper»
param_103
Status of GSM.
Values: 0 – «error» // 1 – «enabled, no signal» // 2 – «home network» // 4 – «TCP» // 5 – «CSD» // 6 – «voice» // 7 – «sleep» // 255 – «disabled»
param_104
Status of GNSS.
Values: 0 – «error» // 1 – «enabled» // 255 – «disabled»
param_105
essage number in the black box.
param_106 (seconds si)
Time of last valid coordinates.
param_107
Status of display driver.
Values: 1 – «active» // 0 – «error» // 255 – «not used»
param_108
Status of video recorder.
Values: 1 – «active» // 0 – «error» // 255 – «not used»
param_111
ID read messages on the display driver
param_112
Status of the driver on the display driver.
Values: 1 – «on call» // 2 – «on route» // 3 – «free» //
4 – «waiting» // 5 – «return» // 6 – «reserve» // 7 – «busy» //
8 – «pause» // 9 – «ready» // 10 – «lunch» // 11 – «rest» //
12 – «repair
param_117
Status of digital fuel sensor 1.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_118
Status of digital fuel sensor 2.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_119
Status of digital fuel sensor 3.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_120
Status of temperature sensor 1.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_121
Status of temperature sensor 2.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_122
Status of temperature sensor 3.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_123
Status of temperature sensor 4.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_124
Status of temperature sensor 5.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_125
Status of temperature sensor 6.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_144
Status of CAN
Values: 1 – «connected» // 0 – «error» // 255 – «not used»
param_183
Status of passenger traffic sensor 1.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_184
Status of passenger traffic sensor 2.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_185
Status of passenger traffic sensor 3.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_186
Status of passenger traffic sensor 4.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_187
Status of passenger traffic sensor 5.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_188
Status of passenger traffic sensor 6.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_189
Status of passenger traffic sensor 7.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»
param_199 (m)
Mileage.
param_210 (% / 10)
CAN, fuel level
param_211 (ml)
CAN, fuel consumption
param_212 (m)
CAN, mileage
param_213 (min)
CAN, motohours
param_214 (l)
CAN, fuel level
param_215 (??)
CAN, engine temperature
param_216 (km/h)
CAN, speed
param_217 (rpm)
CAN, engine rpm
param_218 (km)
CAN, mileage to maintenance of the car
param_219 (kg / 10)
CAN, mass per axel 1
param_220 (kg / 10)
CAN, mass per axel 2
param_221 (kg / 10)
CAN, mass per axel 3
param_222 (kg / 10)
CAN, mass per axel 4
param_223 (kg / 10)
CAN, mass per axel 5
param_224 (kg / 10)
CAN, mass per axel 6
param_240
Motion sensor.
Values: 1 – «active» // 0 – «not active» // 255 – «not used»