امروز : یک شنبه , ۰۶ فروردين ۱۴۰۲

Borderless VT801

معرفی دستگاه

این محصول توسط ?Borderless Hub تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

fw_ver
Firmware Version
prot_ver
Protocol Version
device_type
Device Type (1 for VT800/801)
status
Satus Bit 7 – ACC (DIN1), Bit 6 – GSM, Bit 5 – GPS, Bit 4 – Battery, Bit 3 – DOUT2, Bit 2 – DOUT1, Bit 1 – DIN2, Bit 0 – ARM

counter
Message Counter
voltage (mV)
Voltage
trip_engine_hours (min)
Trip Engine Hour
trip_mileage (km)
Trip Mileage
adc (mV / mg )
ADC / GSensor
rs232_data
RS232 Generic ASCII Data
one_wire_data
1-wire Generic ASCII Data
rs232_fuel
RS232 Fuel Sensor (x100)
humidity
1-wire Humidity Sensor (x10)
ibutton
1-wire iButton SN (BCD)
tag_id
TagID (BCD)
rssi
RSSI