امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

MONTRANS M-3

معرفی دستگاه

این محصول توسط Montrans تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
dualsim
Dual SIM
glonass
GLONASS support
multiple_servers
Sending data to multiple servers
odometer
Built-in odometer
voice
Voice calls
accel
Accelerometer
adc
ADC sensors
can
CAN-bus support
driver_msg
Communication with driver
eco_drv
ECO driving
gprs_req
Remote management via GPRS
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
lbs
LBS
sms_req
Remote management via SMS
sos
Alarm button
tacho
Tachograph file download
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP
imei
Device IMEI
model
Device model
software_released
Device firmware release date
software_version
Device firmware version
lang
Device firmware languge
gps_version
Navigation module firmware
touch_key (Decimal nu)
The code TouchMemory or plastic key-card on the interface 1-Wire, RS-232 or RS-485.
rfid (Decimal nu)
The code received from the RFID reader on the interface RS-232 or RS-485.
rfid_pwr (dBm)
RFID tag power
cmd_ans
Parameter for representing the device response to a request or command
unknown_cmd_ntcb
Parameter for representing the device response to an unknown request or command
unknown_cmd_flex
Parameter for representing the device response to an unknown request or command
msg_type
Type of message
msg_number
Message number in flash memory
event_code
Reason code for message generation
time (seconds si)
Message time
status
Device status 1 (bit field)
modules_st
The status of functional modules 1 (bit field)
modules_st2
The status of functional modules 2 (bit field)
gsm
GSM level (0..31 - 0..100%, 99 - no registration in the network)
nav_rcvr_state
Power to the navigation receiver (0 - Off, 1 - On)
valid_nav
0 - navigation is invalid, 1 - navigation is valid
sats
Total number of satellites
last_valid_time (seconds si)
Time when the last valid coordinates were received
mileage (km)
Current mileage
inter_mileage (km)
Mileage between two points of the track whith valid navigation
positions_count (sec)
Total number of seconds on the "inter_mileage"
val_positions_count (sec)
Total number of seconds on the "inter_mileage" whith valid navigation
pwr_ext (V)
External voltage
pwr_int (V)
Internal voltage
adc? (V)
Voltage from analog input, X - input nuber
in?
Status of the input line, X - input nuber (In the "Messages" section is presented as I/O)
out?
Status of the output line, X - output nuber (In the "Messages" section is presented as I/O)
imp_counter?
Number of counted pulses, X - input nuber
freq? (hz)
Frequency from analog-to-frequency sensor, X - input nuber
engine_hours (hour)
Engine hours from sensor of the generator
rs485fuel_level?
Fuel level from rs485/BLE, X - sensor nuber
rs232fuel_level
Fuel level from rs232
temp? (°C)
Temperature from a digital sensors, X - sensor nuber
can_fuel_lvl (%)
Level of fuel in the tank
can_fuel_vlm (liter)
Level of fuel in the tank
can_fuel_consumpt (liter)
Full fuel consumption
engine_rpm (rpm)
Engine speed
engine_coolant_temp (°C)
Temperature of the engine coolant
can_mileage (km)
Full vehicle mileage
can_axis_weight? (kg)
Axle load, X - axle nuber
accel_pedal_pos (%)
Accelerator pedal position
brake_pedal_pos (%)
Position of the brake pedal
engine_load (%)
Load on the engine
can_dfl_level (%)
Liquid level in the diesel exhaust filter
can_dfl_volume (liter)
Liquid level in the diesel exhaust filter
can_engine_hours (hour)
Total time of engine operation
can_dtm (km)
Distance before maintenance
can_speed (km/hour)
Speed of vehicle
sats_gl
Count of Glonass satellites
sats_gps
Count of GPS satellites
sats_gal
Count of Galileo satellites
sats_comp
Count of Compass satellites
sats_beid
Count of Beidou satellites
sats_dor
Count of DORIS satellites
sats_irnss
Count of IRNSS satellites
sats_qzss
Count of QZSS satellites
hdop
Horizontal Dilution of Precision
pdop
Position Dilution of Precision
prec_info
Additional high-precision navigation status (bit field)
cell_id
Cell tower ID
lac
Location area code
mcc
Mobile country code
mnc
Mobile network code
rx_level
Received Signal Strength Indicator
lbs_time (seconds si)
Last time received LBS
rs485fuel_temp? (°C)
Fuel temperature from rs485/BLE, X - sensor nuber
tpms_pressure_?
Pressure in the X wheel
tpms_temp_? (°C)
Temperature in the X wheel
tacho_active_driver?
? driver's activity
tacho_slot?
? driver's card slot status
tacho_mode
Mode of operation of the tachograph
tacho_state
Status flags from tachograph (bit field)
tacho_speed (km/hour)
Speed from tachograph
tacho_odom (km)
Odometer from tachograph
tacho_time (seconds si)
Time from tachograph
dm_status
Current state of the driver taken from the display module
dm_mess_n
Index of last received message
time_shift (sec)
Increment of time relative to the previous message
acc_x
Linear acceleration along the X-axis
acc_y
Linear acceleration along the Y-axis
acc_z
Linear acceleration along the Z-axis
thld_duration (sec)
Time of the duration of the acceleration or deceleration threshold exceeding
wln_accel_max (g)
Maximum value of the positive acceleration for the period
wln_brk_max (g)
Maximum value of the negative acceleration for the period
wln_crn_max (g)
Maximum value of the angular acceleration for the period
p_count?
Counter data of passenger traffic
autoinf_status
Status of the answering machine (bit field)
last_geo_id
ID of the last geofence
last_stop_id
ID of the last bus stop
cur_route_id
ID of the current route
camera_status
Status of camera (bit field)
status2
Device status 2 (bit field)
modules_st3
The status of functional modules 3 (bit field)
connection_st
Connection status (bit field)
accel_st
The state of the virtual sensors of the accelerometer (bit field)
int_tilt_sens_local (°)
Internal tilt sensor. Angle relative to local vertical
int_tilt_sens_pitch (°)
Internal tilt sensor. Pitch angle relative to the plumb line
int_tilt_sens_roll (°)
Internal tilt sensor. Roll angle relative to the plumb line
ext_tilt_sens_x (°)
External tilt sensor. X-axis deviation
ext_tilt_sens_y (°)
External tilt sensor. Y-axis deviation
ext_tilt_sens_z (°)
External tilt sensor. Z-axis deviation
wln_vert_max (g)
Maximum value of the vertical acceleration for the period
wln_spd_max (km/hour)
Maximum value of speed for the period
thld_spd_st
State of speed thresholds (bit field)
thld_accel_st
State of acceleration thresholds (bit field)
thld_brk_st
State of decceleration thresholds (bit field)
thld_left_crn_st
State of the acceleration thresholds to the left (bit field)
thld_right_crn_st
State of the acceleration thresholds to the right (bit field)
thld_vert_st
State of the thresholds of vertical acceleration (bit field)
hp_temp? (°C)
High-precision temperature sensor, X - sensor nuber
hp_humidity? (%)
High-precision humidity sensor, X - sensor nuber
flowsens_feed_mode
Fuel flow sensor. Operating mode of the camera "Feed"
flowsens_return_mode
Fuel flow sensor. Operating mode of the camera "Return"
flowsens_cons_mode
Fuel flow sensor. Engine operating mode by flow rate
flowsens_pwr_mode
Fuel flow sensor.Power mode
flowsens_st
Fuel flow sensor. State (bit field)
flowsens_fault
Fuel flow sensor. Information on faults
flowsens_total_cons (liter)
Fuel flow sensor. Total fuel consumption
flowsens_trip_cons (liter)
Fuel flow sensor. Fuel consumption per trip
flowsens_flow_spd (liter/hour)
Fuel flow sensor. Current flow rate
flowsens_feed_cons (liter)
Fuel flow sensor. The total fuel volume of the camera "Feed"
flowsens_feed_flow_spd (liter/hour)
Fuel flow sensor. Current flow rate of the camera "Feed"
flowsens_feed_temp (°C)
Fuel flow sensor. Temperature of the camera "Feed"
flowsens_return_cons (liter)
Fuel flow sensor. The total fuel volume of the camera "Return"
flowsens_return_flow_spd (liter/hour)
Fuel flow sensor. Current flow rate of the camera "Return"
flowsens_return_temp (°C)
Fuel flow sensor. Temperature of the camera "Return"
fridge_st
Fridge. State (bit field)
fridge_temp? (°C)
Fridge. Temperature of the refrigerator in section ?
fridge_set_temp? (°C)
Fridge. Temperature set for section ?
fridge_outside_temp (°C)
Fridge. Outside temperature
fridge_coolant_temp (°C)
Fridge. Coolant temperature
fridge_pwr_vlt (V)
Fridge. Battery voltage
fridge_pwr_cur (A)
Fridge. Battery Current
fridge_eng_moto_hours (hour)
Fridge. Working hours from the engine
fridge_elec_moto_hours (hour)
Fridge. Working hours from the electric motor
fridge_fault_count
Fridge. Amount of faults
fridge_fault?
Fridge. Fault code. X - fault number, 1 - the most importand
fridge_engine_mode
Fridge. Engine operating mode
fridge_engine_rpm (rpm)
Fridge. Engine speed
fridge_comp_mode
Fridge. Compressor configuration
geo_st
Information on the location in geofences (bit field)
can_info_st
CAN. Status Flags (bit field)
can_security_evt
CAN. Security state events (bit field)
can_alarm_st
CAN. Emergency indicators (bit field)
can_fault_st
CAN.Information on faults (bit field)
can_fault
CAN. Fault code.
engine_hours_work (hour)
Custom work hours 1 (work under load)
engine_hours_idle (hour)
Custom work hours 2 (operation without load)
user_1u_X
Custom parameter 1 byte, X - parameter number
user_2u_X
Custom parameter 2 byte, X - parameter number
user_4u_X
Custom parameter 4 byte (unsigned), X - parameter number
user_4f_X
Custom parameter 4 byte (float IEEE 754), X - parameter number
user_8u_X
Custom parameter 8 byte (unsigned), X - parameter number
user_8f_X
Custom parameter 8 byte (float IEEE 754), X - parameter number