امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Queclink GV300

معرفی دستگاه

GV300VC should be configured like Queclink GV300.

این محصول توسط Queclink Wireless Solutions تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

odometer
Built-in odometer
adc
ADC sensors
camera
Camera connection
can
CAN-bus support
eco_drv
ECO driving
garmin
Garmin support
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
lbs
LBS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP
1wire
1wire device data
adc_alarm (V)
Analog input alarm value
avl_trailer_N
The ID of connected trailer
battery (%)
The current volume of the backup battery
buffer
The buffer flag:
0 - actual message
1 - message from buffer
charging
Whether the backup battery is charging when the main power supply is connected.
0 - not charging
1 - charging
csq_ber
The quality of the GSM signal. The range is 0-7, 99 for unknown
csq_rssi
The GSM signal strength level. The range is 0-31, 99 for unknown
curr_hour_meter (h)
The current hour meter count
curr_mileage (km)
The current mileage
dev_type
The type of device
dsl_status
Diesel sensor status of the level in the tanks:
0 - level is OK,
C - charge in the tanks,
D - discharge in the tanks.
dsl_tankN (L)
Diesel sensor fuel level in the tank number N
dsl_total (L)
Diesel sensor total liters in the tanks
ext_gps_ant
External GPS antenna status:
0 - is working
1 - is detected in open circuit state
3 - is in unknown state
fuel_level (%)
The nominal fuel tank liquid fill capacity as a percent of maximum
gps_acc
GPS accuracy
gps_on_need
Whether to close GPS chip after retrieving GPS position information:
0 - never close GPS chip
1 - close GPS chip after retrieving GPS information every time.
gps_signal_status
GPS signal status:
0 - lost GPS signal or no successful GPS fix
1 - GPS signal recovered and successful GPS fix
hard_ver
The hardware version
harsh_behavior
Harsh behavior:
0 - harsh braking behavior
1 - harsh acceleration behavior
2 - harsh turn behavior
3 - harsh braking and turn behavior
4 - harsh acceleration and turn behavior
5 - Unknown harsh behavior
harsh_speed_level
The speed level of which the harsh behavior is detected:
0 - unknown speed
1 - low speed
2 - medium speed
3 - high speed
hour_meter_count (h)
The total hour meter count
iccid
The ICCID of the SIM card
idling (s)
The time that the vehicle has been in idling status
ign
Ignition state: 0 - off, 1 - on
ign_off_fuel_level (%)
The fuel level saved before last ignition off
ign_off_time (s)
Duration since last time the ignition is off
ign_on_fuel_level (%)
The fuel level after current ignition on
ign_on_time (s)
Duration since last time the ignition is on
input_id
ID of the input to which the fuel sensor is connected to, 0 means connected with serial port
inputN
The current logical status of the input port number N:
0 - is disable status
1 - is enable status
is_pwr_ext
Whether the external power supply is connected.
0 - not connected
1 - connected
jamming_status
The current Jamming status of the device.
1 - quit the jamming
2 - enter the jamming
lls
Digit Fuel Sensor Data
led_on
Indicate whether the LED’s are turned on
mileage (km)
The total mileage
msg_type
The ID of HEX report message
pin15_mode
The current working mode of pin 15
pwr_ext (V)
The voltage of the external power supply
pwr_int (V)
The voltage of the backup battery. The value of this field is only valid when the external power is not connected
rfid
RFID
state
The current motion state of device:
16 - Tow
1A - Fake Tow
11 - Ignition Off Rest
12 - Ignition Off Motion
21 - Ignition On Rest
22 - Ignition On Motion
41 - Sensor Rest
42 - Sensor Motion
soft_ver
The software version
tempN (°C)
The temperature sensor number N value
trailer_N_input
Last know Tag's input switch status of trailer number N
ufs_proto_ver
UFS Protocol Version
ufs_soft_ver
UFS Firmware Version
ufs_hard_ver
UFS Hardware Version
ufs_calc_fuel_level (mm)
UFS Calculated Fuel Level
ufs_signal_strength
UFS Signal Strength
ufs_soft_status
UFS Software Status Code
ufs_hard_fault
UFS Hardware Fault Code
ufs_rt_fuel_level (mm)
UFS Real-time Fuel Level
can_state
CANBUS Device State:
0 - Abnormal. It fails to receive data from the external CANBUS device.
1 - Normal. It is OK to receive data from the external CANBUS device.
can_vin
Vehicle identification number
can_ignition_key
Ignition status:
0 - ignition off.
1 - ignition on.
2 - engine on.
can_total_dist_hect (Hectometer)
Vehicle total distance
can_total_dist_imp (Impulse (I)
Vehicle total distance
can_total_fuel_used (L)
Number of liters of fuel used since vehicle manufacture or device installation
can_engine_rpm (rpm)
The revolutions per minute
can_vehicle_speed (km/h)
The vehicle speed based on wheel
can_eng_cool_temp (°C)
Engine coolant temperature
can_fuel_consumpt
The fuel consumption. The consumption is calculated depending on values read from vehicle.
Note: The CAN100 device cannot get this value and the value is invalid.
can_fuel_level_l (L)
The level of fuel in vehicle tank
can_fuel_level_p (%)
The level of fuel in vehicle tank
can_range (Hectometer)
The number of hectometer to drive on remaining fuel
can_acc_pedal_press (%)
Accelerator pedal pressure
can_total_eng_hours (h)
Time of engine running since vehicle manufacture or device installation
can_total_driv_time (h)
Time of engine running (non-zero speed) since vehicle manufacture or device installation
can_eng_idle_time (h)
Time of engine running during idling status (vehicle stopped) since vehicle manufacture or device installation
can_idle_fuel_used (L)
Total idle fuel used. Number of liters of fuel used since vehicle manufacture or device installation
can_axle_weight (kg)
Vehicle axle weight
can_driverN_time_st
Driver N time related states:
0 - normal/no limits reached.
1 - 15 min before 41 h.
2 - 41 h reached.
3 - 15 min before 9 h.
4 - 9 h reached.
5 - 15 minute before 16 h (not having 8h rest during the last 24h).
6 - 16 h reached.
7 -
can_driverN_card
Driver N card state:
1 - card inserted,
0 - no card inserted
can_driverN_work_st
Driver N work state:
0 - normal / no limits reached.
1 - rest / sleeping.
2 - driver available / short break.
3 - drive / behind wheel.
can_indicators
Detailed Information/Indicators:
Bit 1: FL – fuel low indicator (1 – indicator on, 0 – off).
Bit 2: DS – driver seatbelt indicator (1 – indicator on, 0 – off).
Bit 3: AC – air conditioning (1 – on, 0 - off).
Bit 4: CC – cruise control (1 – act
can_light
Each bit contains information of particular light:
Bit 1: Running Lights (1 – on, 0 – off).
Bit 2: Low Beam (1 – on, 0 – off).
Bit 3: High Beam (1 – on, 0 – off).
Bit 4: Front Fog Light (1 – on, 0 – off).
Bit 5: Rear Fog Light (1 – on, 0 –
can_doors
Each bit contains information of one door:
Bit 1: Driver Door (1 – opened, 0 – closed).
Bit 2: Passenger Door (1 – opened, 0 – closed).
Bit 3: Rear Left Door (1 – opened, 0 – closed)
Bit 4: Rear Right Door (1 – opened, 0 – closed).
Bit 5: T