امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

Xirgo XT-2060

معرفی دستگاه

این محصول توسط Xirgo Global تولید شده است و در گروه OBD trackers قرارداد.

gprs_req
Remote management via GPRS
udp
Communication via UDP
acc (MPH/s)
Acceleration
dec (MPH/s)
Deceleration
rpm
RPM
hdop
HDOP (Horizontal dilution of precision)
gps_status
GPS status:
0 - Not Locked
1 - Locked Good
2 - Communications Failure
3 - GPS Off (Power Saving)
5 - Locked
ign
Ignition status:
0 - off
1 - on
mileage (mile)
Miles driven since last reset or power-cycle
cons (mpg)
Average fuel consumption
bat
Battery Voltage
gsm
Cellular receive signal strength
gps
GPS status:
0 - Not Locked
1 - Locked Good
2 - Communications Failure
3 - GPS Off (Power Saving)
5 - Locked
vehicle_number
Vehicle identification number (VIN)
main_firmware
Main firmware Version
obd_firmware
OBD firmware version
profile
Profile Name
fuel (%)
Fuel level
geo
Geofence violation (mn):
m - Geofence ID
n - 1: Outside Fence Violation, 0: Inside Fence Violation
mpg_type
MPG type:
00 - undefined
17 - gasoline, EFR
18 - gasoline, MAF
33 - diesel, EFR
34 - diesel, MAF
mpg_coef
MPG coefficient
vin_sup
VIN support:
0 - not supported
1 - supported
fl_sup
Fuel level support:
0 - not supported
1 - supported
ft_sup
Fuel type support:
0 - not supported
1 - supported
maf_sup
MAF support:
0 - not supported
1 - supported
efr_sup
EFR support:
0 - not supported
1 - supported
event_code
Event Code
seq
Unique message indicator
dtc_count
number of DTC codes
dtcN
DTC code value