امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

Cyber GLX

معرفی دستگاه

این محصول توسط تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

adcX
Analog sensor, X - number of sensor
odo
Odometer value
freq_X
Frequency on a digital input, X - number of inputs
dut_lvl
Data FLS
dut_temp
Data FLS
dut_freq
Data FLS