امروز : دوشنبه , ۲۷ فروردين ۱۴۰۳

Navitrack GSTM32V2

معرفی دستگاه

این محصول توسط Navitrack تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
odometer
Built-in odometer
adc
ADC sensors
can
CAN-bus support
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP
rep_id
Report ID
can_X
Value of CAN, X - identifier of a message
adcX
Analog sensor, X - number of sensor
odometer (meter)
mileage
lls_levX (liter)
Value of the fuel level, X - number of sensor
avl_driver, ID
ID of the driver