امروز : سه شنبه , ۰۸ مهر ۱۳۹۹

Rinho C5 Plus

معرفی دستگاه

این محصول توسط Rinho تولید شده است و در گروه Asset trackers قرارداد.

rep_num
Report number
pwr_int (V)
Battery voltage
odo (m)
Meter total odometer
gps_status
GPS power status: 0=Off, 1=On
gps_fix
GPS fix mode
pdop
PDOP
cel_level
CEL signal level
pwr_status
Cellular power status
gsm_status
GSM registration status