امروز : دوشنبه , ۲۷ فروردين ۱۴۰۳

Siensor

Siensor

Siensor specializes in the development and manufacture of high-precision capacitive fuel level sensors. The devices have no moving elements and enable monitoring liquid level in the tanks of vehicles or fixed installations with a minimum measurement error. Currently, the company delivers two types of capacitive sensors, that is digital and analog-frequency sensors, and software that allows configuration and calibration of various fuel level sensors including the ones of other manufacturers.

در ساخت و تولید حسگرهای سطح سوخت خازنی با دقت بالا تخصص دارد. دستگاه ها هیچ عنصر در حال حرکت ندارند و امکان نظارت بر سطح مایع در مخازن وسایل نقلیه یا تاسیسات ثابت با حداقل خطای اندازه گیری را دارند. در حال حاضر ، این شرکت دو نوع حسگر خازنی ، یعنی سنسورهای دیجیتال و آنالوگ فرکانس ، و نرم افزاری را ارائه می دهد که امکان پیکربندی و کالیبراسیون سنسورهای مختلف سطح سوخت از جمله سنسورهای تولید کنندگان دیگر را فراهم می آورد