امروز : دوشنبه , ۰۳ مهر ۱۴۰۲

AutoFon

AutoFon

AutoFon is a GSM-devices manufacturer operating in the Russian market. Company business domains include security, tracking and response systems development. Technologies implemented in search-security systems are based on GPS satellite navigation system and GSM network capabilities. In the framework of their projects the company utilizes GPS, GSM, LBS, GPRS, GLONASS technologies.

AutoFon سازنده دستگاه های GSM است که در بازار روسیه فعالیت می کند. حوزه های مشاغل شرکت شامل توسعه سیستم های امنیتی ، ردیابی و پاسخ است. فن آوری های اجرا شده در سیستم های امنیتی جستجو بر اساس سیستم ناوبری ماهواره ای GPS و قابلیت های شبکه GSM است. این شرکت در چارچوب پروژه های خود از فناوری های GPS ، GSM ، LBS ، GPRS ، GLONASS نیز استفاده می کند