امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

سلب مسئولیت / Disclaimer

سلب مسئولیت / Disclaimer

سلب مسئولیت

اطلاعات مندرج در این پیام صرفاً جهت استفاده مخاطب خاصی است که اصل پیام مستقیماً برای وی ارسال شده است. امکان دارد این پیام و محتویات آن شامل اطلاعات محرمانه شرکت گیتی گستر و یا افرادی که قانوناً در ارتباط با گیتی گستر هستند، باشد. افرادی‌ که مخاطب پیام نبوده اما به هر حال پیام برای آنان ارسال شده است، در هیچ شرایطی مجاز به افشای پیام برای غیر نمی‌باشند. چنانچه این پیام سهواً برای شما ارسال شده است، لطفا فوراً مراتب را به شرکت گیتی گستر اطلاع دهید و پیام را حذف کنید. شرکت گیتی گستر هیچ گونه مسئولیت یا تعهدی در قبال اقداماتی که بر اساس اطلاعات مندرج در این پیام انجام شده نخواهد داشت. توجه داشته باشید که کلیه ایمیل‌های شخصی مورد تایید گیتی گستر نمی‌باشند.

 

Disclaimer

The information contained in this message is intended solely for the individual to whom it is specifically and originally addressed. This message and its contents may contain confidential or privileged information from GGRCO or any other party related to GGRCO legaly. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure or distribution, is strictly prohibited. If you receive this email in error, please notify GGRCO immediately and delete it. GGRCO does not accept any liability or responsibility if action is taken in reliance on the contents of this information. Note that all personal emails are not authorized by GGRCO.