امروز : چهارشنبه , ۰۹ آذر ۱۴۰۱
SQL/DB Error -- [Incorrect integer value: '' for column 'user' at row 1]

نتایج جستجو "Teltonika"

Teltonika

Company

Teltonika ردیاب های قابل حمل برای ردیابی افراد، محموله ها و دیگر وسایل قابل حمل طراحی کرده است. سناریوهای استفاده مجتمع، نصب ساده و باتری داخلی و طول عمر زیاد به مشتری اجازه می دهد تا بیشترین بهره بری را از این ردیاب داشته باشد.

ادامه

BCE

Company

ادامه

مقایسه ردیاب برند های Teltonika و BCE

مقالات آموزشی

استانداردهای ضد آب بودن، ضد رطوبت و گردوخاک بودن، الگوریتم‌های هوشمند و بهینه برداشت, ارسال اطلاعات به سرور، ورودی‌های متنوع برای ارتباط با سنسور‌های جانبی و همچنین طراحی صنعتی و محافظت در برابر تغییرات ولتاژ زیاد ازجمله ویژگی‌های این دو برند سخت‌افزاری ردیاب است

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

I/O elements are additional source of information and are registered together with GPS data.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

You can also download an example of object configuration file for Teltonika FM5300 to be used in Wialon GPS tracking software. When creating an object, import this configuration file by selecting "Import from File" option. This way you will create a pre-configured object with some sensors. Do not forget to specify the unique Id of Your device. Instruction on configuring Teltonika FM5300 via TCP. I/O elements are additional source of information and are registered together with GPS data.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

You can also download an example of Teltonika FM4100 configuration file to connect it to Wialon GPS tracking software. Instruction on configuring the device via TCP. You can also download an example of object configuration file for Teltonika FM4100 to be used in Wialon GPS tracking software. When creating an object, import this configuration file by selecting "Import from File" option. This way you will create a pre-configured object with some sensors. Do not forget to specify the unique Id of Your device. For communication via SMS, enter "login password" defined for the device and divided by the space in the "Device access password" field of the GPS unit in Wialon GPS tracking software. To support «24 SMS in 1» mode, the interval between the points should be 900 seconds as it is on the server, i.e. the value should be 900000 ms in the device configuration. I/O elements are additional source of information and are registered together with GPS data.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available at the manufacturer's website

ادامه

محصولات

For communication via SMS, enter "login password" defined for the device and divided by the space in the "Device access password" field of the GPS unit in Wialon GPS tracking software. To support «24 SMS in 1» mode, the interval between the points should be 900 seconds as it is on the server, i.e. the value should be 900000 ms in the device configuration. I/O elements are additional source of information and are registered together with GPS data.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

You may also download a sample of Teltonika GH3000 configuration for connecting it to GPS tracking software. You can also download an example of object configuration file for Teltonika GH3000 to be used in Wialon GPS tracking software. When creating an object, import this configuration file by selecting "Import from File" option. This way you will create a pre-configured object with sensors. For communication via SMS, enter "login password" defined for the device and divided by the space in the "Device access password" field of the GPS unit in Wialon GPS tracking software. To support «24 SMS in 1» mode, the interval between the points should be 900 seconds as it is on the server, i.e. the value should be 900000 ms in the device configuration.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

You can also download an example of Teltonika FM3101 configuration file to connect it to Wialon GPS tracking software. You can also download an example of object configuration file for Teltonika FM3101 to be used in Wialon GPS tracking software. When creating an object, import this configuration file by selecting "Import from File" option. This way you will create a pre-configured object with sensors. For communication via SMS, enter "login password" defined for the device and divided by the space in the "Device access password" field of the GPS unit in Wialon GPS tracking software. To support «24 SMS in 1» mode, the interval between the points should be 900 seconds as it is on the server, i.e. the value should be 900000 ms in the device configuration.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

MSP500 is a special tracking terminal contains an integrated buzzer and a relay for a speed limiting functionality based on a fuel pump power supply switching.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

You may also download a sample of Teltonika GH1201 configuration for connecting it to GPS tracking software. You can also download an example of object configuration file for Teltonika GH1201 to be used in Wialon GPS tracking software. When creating an object, import this configuration file by selecting "Import from File" option. This way you will create a pre-configured object with sensors. For communication via SMS, enter "login password" defined for the device and divided by the space in the "Device access password" field of the GPS unit in Wialon GPS tracking software. To support «24 SMS in 1» mode, the interval between the points should be 900 seconds as it is on the server, i.e. the value should be 900000 ms in the device configuration.

ادامه

محصولات

You can also download an example of Teltonika AT1000 configuration file to connect it to Wialon GPS tracking software. You can also download an example of object configuration file for Teltonika AT1000 to be used in Wialon GPS tracking software. When creating an object, import this configuration file by selecting "Import from File" option. This way you will create a pre-configured object with sensors. For communication via SMS, enter "login password" defined for the device and divided by the space in the "Device access password" field of the GPS unit in Wialon GPS tracking software. To support «24 SMS in 1» mode, the interval between the points should be 900 seconds as it is on the server, i.e. the value should be 900000 ms in the device configuration. I/O elements are additional source of information and are registered together with GPS data.

ادامه

محصولات

You can also download an example of Teltonika FM4200 configuration file to connect it to Wialon GPS tracking software.Instruction on configuring Teltonika FM4200 via TCP.You can also download an example of object configuration file for Teltonika FM4200 to be used in Wialon GPS tracking software. When creating an object, import this configuration file by selecting "Import from File" option. This way you will create a pre-configured object with sensors.For communication via SMS, enter "login password" defined for the device and divided by the space in the "Device access password" field of the GPS unit in Wialon GPS tracking software.To support «24 SMS in 1» mode, the interval between the points should be 900 seconds as it is on the server, i.e. the value should be 900000 ms in the device configuration.You can connect Garmin device to communicate with driver.To do this you must change options "Profile change on event" to "Disable" and "Record Refresh Timeout" to 259200 on page "Global parameters" in the configurator software.These settings are needed for device to maintains a connection to the server after uploading of accumulated data and waiting for messages from the server.Garmin firmware version should be 5.40 or higher.I/O elements are additional source of information and are registered together with GPS data.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

You can also download an example of Teltonika FM2200 configuration file to connect it to Wialon GPS tracking software. You can also download an example of object configuration file for Teltonika FM2200 to be used in Wialon GPS tracking software. When creating an object, import this configuration file by selecting "Import from File" option. This way you will create a pre-configured object with some sensors. Do not forget to specify the unique Id of Your device. For communication via SMS, enter "login password" defined for the device and divided by the space in the "Device access password" field of the GPS unit in Wialon GPS tracking software. To support «24 SMS in 1» mode, the interval between the points should be 900 seconds as it is on the server, i.e. the value should be 900000 ms in the device configuration.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available here.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available here.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

You can also download an example of unit configuration file for Teltonika FM1100 to be used in Wialon GPS tracking software. When creating a unit, import this configuration file by selecting "Import from File" option. This way you will create a pre-configured unit with some sensors. Do not forget to specify the unique Id of your device. Instruction on configuring Teltonika FM1100 via TCP. I/O elements are additional source of information and are registered together with GPS data.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available here.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available at the manufacturer's website

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available at the manufacturer's website

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available here.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه

محصولات

Detailed description of parameters is available in the document.

ادامه