امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
SQL/DB Error -- [Incorrect integer value: '' for column 'user' at row 1]

نتایج جستجو "RTK"

معرفی روش RTK

مقالات آموزشی

در روش RTK ایجاد ایستگاه مرجع GPS مهمترین بخش در راه اندازی Network RTK است.  اين ايستگاهها می بايست دارای GPS دوفركانسه، كامپيوتر، تجهیزات لينك اطلاعاتی با مركز كنترل محاسبات و سيستم تامين انرژی باشند.

ادامه

محصولات

ادامه

محصولات

ادامه