SQL/DB Error -- [Incorrect integer value: '' for column 'user' at row 1]

نتایج جستجو ،‌ آلودگی فرمان خودرو

آلودگی فرمان خودرو چقدر است؟

مقالات آموزشی

بر اساس این مطالعه، باکتری های فوق العاده خطرناکی در فرمان خودرو یافت می شوند. یکی از آنها، باکتری های استافیلوکوک هستند که عامل اصلی مسمومیت های غذایی و عفونت های پوستی هستند.

ادامه مطلب