SQL/DB Error -- [Incorrect integer value: '' for column 'user' at row 1]

نتایج جستجو ،‌ ردیابی با GPS

GPS برای پیدا کردن قبر مرده‌ها در عربستان!

اخبار

مردم عربستان برای پیدا کردن قبر مردگان خود، به GPS متوسل می شوند.

ادامه مطلب