امروز : جمعه , ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

Voyager 5N

معرفی دستگاه

این محصول توسط Ritm تولید شده است و در گروه Asset trackers قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
glonass
GLONASS support
magnetic
Magnetic mounting
lbs
LBS
tcp
Communication via TCP
can_door_fl
A door front the left, 0- is closed, 1- is open
can_door_fr
A door front right, 0- is closed, 1- is open
can_door_br
A door the back right, 0- is closed, 1- is open
can_door_bl
A door the back the left, 0- is closed, 1- is open
can_hood
Hood, 0- is closed, 1- is open
can_trunk
Trunk, 0- is closed, 1- is open
can_guard
Car under guard, 0- shot , 1- taken
can_alarm
Standard security system, 0-norm, 1-alarm
can_at_d
Automatic in D, movement, 0-off., 1-on
can_at_r
Automatic in R, movement, 0-off., 1-on
can_at_n
Automatic in N, movement, 0-off., 1-on
can_at_p
Automatic in P, movement, 0-off., 1-on
can_brake
Brake pedal, 0-released, 1-pressed
can_brake_p
Parking brake, 0-off, 1-on
can_car_move
Movement of the car, 0-no, 1-yes
can_mode_w
Work mode, 0-no, 1-yes
can_ign_key
Ignition key, 0-no, 1-yes
can_accessory
Accessories, 0-off, 1-on
can_ign
Ignition, 0-off, 1-on
can_eng_st
Engine started, 0-no, 1-yes
can_lights_m
Parking lights, 0-off, 1-on
can_deeped
Dipped beam, 0-off, 1-on
can_beam
High Beam, 0-off, 1-on
can_seat_belt
Seat belt, 0-unfastened, 1-fastened
can_wiper
Front wiper, 0-Off, 1-On
can_turn_l
Turn indicator left, 0-Off, 1-On
can_turn_r
Right turn indicator, 0-Off, 1-On
can_lock
Central locking, 0-Open, 1-Closed
gsm_jam
GSM signal jamming (0-No, 1-Yes)
sms_err
Error sending SMS (0-No, 1-Yes)
gps_fix
Coordinates found (0-No, 1-Yes)
temp1_hi
External sensor temperature is above threshold (0-No, 1-Yes)
temp1_lo
External sensor temperature - below threshold (0-No, 1-Yes)
sm
Motion sensor (0-no movement, 1 - movement)
sa
Acceleration sensor (0-norm, 1-alarm)
si
Incline sensor (0-norm, 1-alarm)
ss
Impact sensor (0-norm, 1-alarm)
sc
Accident sensor - exceeding the set threshold on any one of the axes (1-alarm)
st
Tipping sensor - exceeding an angle of 45 degrees (1-alarm)
sr
?oup sensor - the excess angle of 90 degrees. (1-alarm)
test
Test mode / Setup mode 0-no, 1-yes
alarm
0-norm alarm, 1-alarm (panic button)
traffic
Traffic, 0-parking, 1-traffic
int_bat
The discharge of the internal power source is 0-normal, 1-discharged
config
Connecting the configuration cable 0-no, 1-yes
prog
Remote programming or configuration 0-no, 1-yes
tamper
0-device is closed, 1 - device is open
3dfix
0 - 2D fix, 1 - 3D fix
call1
"Call-1" button (0- not pressed, 1-pressed)
call2
"Call-2" button (0- not pressed, 1-pressed)
call3
"Call-3" button (0- not pressed, 1-pressed)
no_link_ext
No connection with the expander, 0-there is a connection, 1-no connection
eng
Engine started (0 - stopped, 1 started)
ext_bat
Discharge of the external power source (0 - normal, 1 - discharged)
pwr
External power supply (0 - No power, 1 - Power sup
ign
Ignition, physical connection (0 - off, 1 - on)
charge
Charge of the built-in backup power source (0 - off, 1 - on)
reset
Device reboot (0-Normal, 1-Reboot)
nav_pwr
Turn on navigation receiver (0-off, 1-on)
link_pwr
Turn on communication module (0-off, 1-on)
reed_sw
Reed switch on break (0-normal, 1-alarm)
ext_magn
Reed switch protection from the external field (0-norm, 1-alarm)
reed_sw_ext
External reed switch (external input) (0-normal, 1-alarm)
master_code
Invalid master code entry, access denied (0-No, 1-Yes)
new_bs
Cellular operator base station change (0-No, 1-Yes)
hold_conn
Hold connection to server (0 - Off, 1 - On)
track_mode
Tracking Mode (0-Off, 1-On)
key_tm
1-TM key attached, 0-key not attached
din#
Discrete input #(some number) (0 - no signal, 1 - there is a signal)
dout#
Discrete output #(some number) (0 - open, 1 - closed)
type
Record type. 1 - in time, 2 - in displacement, 3 - in event
flag
The record transfer flag. 0xFF-not transmitted, 0x33-transmitted
indx
Unique 32-bit history entry counter, +1 for each new
hdop
Decrease of accuracy in the horizontal plane hh.h (0.00-25.5)
vdop
Reduced accuracy in the vertical plane vv.v (0.00-25.5)
pwr_ext
U externally
pwr_int
U internal
fuel_s#
Fuel #(sensor number)
fuel_s#_t
Temperature #(sensor number)
temp_cpu
Temperature CPU
temp_1w
1-Wire Temperature
fuel_r1
Fuel rate 1
fuel_r2
Fuel rate 2
fuel_f1
Fuel 1 (Hz)
fuel_f2
Fuel 2 (Hz)
fuel_a1
Fuel 1 (ADC)
fuel_a2
Fuel 2 (ADC)
gsm_lvl
GSM signal level indication, -128 - no network registration
wifi_lvl
WIFI signal level indication, -128 - no registration in the network
acc_x
X-axis acceleration
acc_y
Y-axis acceleration
acc_z
Z-axis acceleration
acc_v
Maximum acceleration module
acc_vs
The mean value of the acceleration modulus
tangage
Pitch
roll
Roll
tm_key
TM key
mac
MAC
mcc
Country code
mnc
Cell phone operator code
cell_id
Cell
lac
Area
rx_lvl
Signal strength
nav_mileage
Mileage of the device, according to the navigation data from the history of the device, in motion, in meters
nav_h
Hours, calculated in the device, in seconds
fuel_s5
Fuel gauge reading (RS232)
fuel_s5_t
-127 .. + 127 temperature from the fuel sensor (-128 - no indication) (RS232)
pdop
Geometric accuracy reduction vv.v (0.00-25.5)
lat_lbs
LBS or Wi-Fi Latitude
lon_lbs
Longitude LBS or Wi-Fi
rec_ok_count
The number of all confirmed entries sent to the server
rec_f_count
Number of records that could not be sent
conn_count
Number of server connections
sms_count
Counter sent SMS per day
doors_en
Bit 0..7 - the door 1..8. bit = 0 - no door, bit = 1 - there is a door
doors_ts
Bit 0..7 - the door 1..8. bit = 0 - closed, bit = 1 - open (door switch)
doors#_cntr_in
Door #. entrance counter, FFFF - no data
doors#_cntr_out
Door # exit counter, FFFF - no data
can_fuel_l
Fuel level, l; 32768 - not available
can_fuel_p
Fuel level, %; 128 - - no data
can_fuel
Total fuel consumption
temp_af
Coolant temperature, hail; 32768 - not available
rpm
Turnovers engine
ifc
Instant consumption
can_hours
Engine hours
can_mileage
Total mileage
can_up_service
Mileage to technical inspection