امروز : جمعه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

Star trek 200

معرفی دستگاه

این محصول توسط Global Star Technology تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

odometer
Built-in odometer
accel
Accelerometer
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
sw_ver
Software version
sw_date
Software date
cpu_id_num
ID number cpu
gsm_type_name
GSM mode
gsm_imei
GSM IMEI No.
sim_imsi
Terminal SIM card IMSI No.
sim_iccid
Terminal SIM card ICCID No.
car_type
Vehicle type ID
vin
Vehicle VIN code
total_distance (km)
Distance after installation of terminal software or distance recorded by dashboard
total_fuel_consumption (l)
Total fuel consumption after installation of terminal software
msg_num
No. of message of command
func_id
Function ID of command
result
Resault of command. 0x00 - set succeeded, 0x01 - set default, 0XFF - format error.
trip_mark
Trip Mark
acc_status
ACC Status
alm_id
Alarm ID in decimal.
vehicle_id
Vehicle type ID
obd_prot_type
OBD protocol type in decimal
acc_on_tm
ACC ON Time
acc_off_tm
ACC OFF Time
trip_dist_type
Trip Distance Type, 1 - OBD distance, 2 - GPS distance, 4 - Dashboard distance
trip_dist
Trip Distance
trip_fuel_consum
Trip Fuel Consum
trip_dur_total
Trip Duration Total
trip_overspd_dur
Trip Overspeed Duration
trip_overspd_tm
Trip OverSpeed Times
trip_spd_avrg
Trip Speed Average
trip_spd_max
Trip Speed Maximum
trip_idle_dur
Trip Idle Duration
trip_msk_brk
Trip Mask of Braking
trip_num_brk
Trip Number of Braking
trip_accel_tm
Trip Accelerate times
trip_dccel_tm
Trip Decelerate times
trip_sharp_tm
Trip Sharp turn times
trip_miles_spd#
Trip Miles Spd, where # :1 - less than 20Km/H, 2 - between 20-40Km/H,3 -between 40-60Km/H, 4 - between 60-80Km/H, 5 - between 80-100Km/H, 6 - between 100-120Km/H, 7 - Over 120Km/H
accel_total_tm
Accelerate total times
dccel_total_tm
Decelerate total times
sharp_total_tm
Sharp turn total times
over_dur_total
Overspeed Duration Total
idle_dur_total
Idlespeed Duration Total
alarm_start_tm
Start Time alarm
alarm_end_tm
End Time alarm
alm_serial_num
ALM Serial Num
alarm_last_tm
Last Time alarm
idle_fuel_cons
Idle Fuel Consume
idle_eng_spd_max
Idle Engine Speed Max
idle_eng_spd_min
Idle Engine Speed Min
over_spd_max_val
OverSpeed Max Value
over_spd_dist
OverSpeed Distance
cool_tmp_max
Cool Temp Max
ntax_highspd
Neutral taxiing of HighSpeed
oper_type
Operator Type
rx_level
Receive quality
dtc#
DTC code, where # - number
wake_type
Wake Type, HEART BEAT - 0X01, CAN1 - 0X02, CAN2 - 0X04, G-SENSOR - 0X08, VOLTAGE - 0X10, GSM - 0X20.
bat_volt
Main cable voltage
accel_total
Shaking accelerate value
loc_data_type
Location data type, 0?normal?1?blind point.
dist_type
Distance type
total_dist (km)
Total distance
cons_type
Fuel consumption type
total_cons (l)
Total fuel consumption
drive_time (s)
Driving time
acc_off_time (s)
ACC off time
low_speed_time (s)
Low speed time
accel_m# (mg)
The average acceleration value of # 250ms, where # - number 1..4
accel_tl (mg)
Acceleration Total Max
safe_stat
Status Safe in decimal
door_stat
Door status in decimal
lock_stat
Lock status in decimal
wind_stat
Windows status in decimal
ligh_stat
Light status in decimal
swit_a_stat
Switch status A in decimal
swit_b_stat
Switch status B in decimal
res_stat#
Reserv status, where # - number 1..3
obd_volt (v)
OBD voltage
turn_stat (rpm)
OBD turn speed
temp# (?)
Sensor temperature of # channel, where # - number of channel 1..4
tpms# (kPa)
Pressure of # tyre, where # - number of tyre 1..32
obd_rpm (rpm)
OBD turn speed
obd_speed (km/h)
OBD driving speed
obd_left_fuel (%/l)
OBD left fuel
obd_cool_temp (?)
OBD coolant temperature
obd_air_temp (?)
OBD air intake temperature
obd_air_in_press (kPa)
OBD air intake pressure
obd_air_press (kPa)
OBD air pressure
obd_inv_temp (?)
OBD environment temperature
obd_foot (%)
OBD accelerate footplate position
obd_fuel_press (kPa)
OBD Fuel pressure
obd_n_code
OBD No. of default code
obd_clutch_sw
OBD clutch switch
obd_brake_sw
OBD brake switch
obd_park_sw
OBD parking switch
obd_throt
OBD throttle posion
obd_fuel_perc (l/h)
OBD fuel consume percentage
obd_fuel_temp (?)
OBD fuel temperature
obd_oil_temp (?)
OBD engine oil temeperature
obd_oil_press (kPa)
OBD engine oil pressure
obd_brake (%)
OBD brake footplate position