امروز : جمعه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

IT100

معرفی دستگاه

این محصول توسط Shenzhen Inteliot Technologies تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
tcp
Communication via TCP