امروز : جمعه , ۱۵ اسفند ۱۳۹۹

KVL300

معرفی دستگاه

این محصول توسط Giti Gostar Rahbord (GGRCO) تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

result
Result of command
gps_valid
Validity of GPS
dop
dop
event_code
Event code
nc_flags
Non-configurable 1bit flags (bits starts with 1)
Bit1: TamperPad_TP11(0:Normal, 1:IsTampered),
Bit2: TamperPad_TP12(0:Normal, 1:IsTampered),
Bit3: GPS_ANT_CONNECT (1:Disconnect , 0:Connect),
Bit4: GPS_ANT_SHORT (1:Normal 0:Short),
Bit5: GPS
nc_max_snr
Max snr
nc_pwr_int
Power internal
nc_pwr_ext
Power external
nc_1b_#
Non-configurable 1byte data, # - number
nc_2b_#
Non-configurable 2byte data, # - number
nc_4b_#
Non-configurable 4byte data, # - number
nc_8b_#
Non-configurable 8byte data, # - number
c_1b_#
Configurable 1byte data, # - number
c_2b_#
Configurable 2byte data, # - number
c_4b_#
Configurable 4byte data, # - number
c_8b_#
Configurable 8byte data, # - number
c_1wire_#
1wire data, # - number
c_adc_#
Analog input, # - number
c_flags
Confiurable 1bit flags(bits start with 1)
Bit1: Pin11 (Engine),
Bit2: Pin12,
Bit3: Pin14,
Bit4: Pin15,
Bit5: Pin16,
Bit6: Pin8