امروز : سه شنبه , ۰۸ مهر ۱۳۹۹

Vjoycar TK20G

معرفی دستگاه

این محصول توسط Vjoy Car Electronics Limited تولید شده است و در گروه Asset trackers قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
magnetic
Magnetic mounting
gprs_req
Remote management via GPRS
sms_in
SMS sending of data
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
battery_level
Battery level, range is 0-6
b_numberX
Bounded number, X - index of number
low_battery_alert
Low battery alert
m_number
Master number
power_cut_alert
Power cut alert
power_on_alert
Power ON alert
pwr_ext (V)
Stands for battery input voltage
pwr_int (V)
Stands for battery voltage
reg_content
Registration content
return_content
Answer on sms
valid
Status of GPS data. A - GPS data valid, V - GPS data no valid