امروز : جمعه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

ITALON FLEX

معرفی دستگاه

این محصول توسط Italon تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
odometer
Built-in odometer
accel
Accelerometer
adc
ADC sensors
eco_drv
ECO driving
gprs_req
Remote management via GPRS
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
lbs
LBS
sms_req
Remote management via SMS
sos
Alarm button
tcp
Communication via TCP
IDX
Sample Index
NAME
Device Name
ID
Device ID
IMEI
IMEI
DEV
Device Status
GSM
GSM Status
GRSSI
GSM RSSI
MCC
GSM LBS MCC
MNC
GSM LBS MNC
LAC
GSM LBS LAC
CID
GSM LBS CID
mV (mV)
External V
mV (mV)
Battery V
Tint
Temperature
Text
Ext. Temperature 1
Text2
Ext. Temperature 2
LLS0
LLS0 (RS232)
LLS1
LLS1 (RS232)
LLS2
LLS2 (RS232)
LLS3
LLS3 (RS232)
LLS4
LLS4 (RS232)
IN1
IN1
IN2
IN2
IN3
IN3
IN4
IN4
SOS
SOS
IGN
IGN
OUT1
OUT1
OUT2
OUT2