امروز : پنجشنبه , ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

Xeelectech LK206

معرفی دستگاه

این محصول توسط XE Electronic Technology تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
gprs_req
Remote management via GPRS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
valid
Effective mark of data: 1 - effective, 0 - invalid
tr_status
Tracker status
mcc
Country Code
mnc
Network Code
lac
Location Area Code
cell_id
Cell ID
barrery (%)
Battery level