امروز : پنجشنبه , ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

Nis

معرفی دستگاه

این محصول توسط NIS GLONASS تولید شده است و در گروه Protocols and retranslato قرارداد.

adc
ADC sensors
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP