امروز : پنجشنبه , ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

TS-Serial

معرفی دستگاه

این محصول توسط Thingsys تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP
mileage (m)
Mileage
valid
GPS data availability. A - available, V - not available