امروز : سه شنبه , ۰۸ مهر ۱۳۹۹

Tecrea ibutton

معرفی دستگاه

این محصول توسط Tecrea تولید شده است و در گروه Asset trackers قرارداد.

sigfox
Sigfox
periodic (0,1)
0 - event
1 - sample
type
type of message - hardware specific:
0 - iButton
1 - iButton Track
2 - iButton with sensor Temperature and humidity
3 - iButton Track, with sensor Temperature and humidity
4 - iButton Logger, with input analog of temperature for thermocoupl
is_low_battery
1 - battery is low
0 - baterry is ok
din (0,1)
digital input
humidity (%)
humidity sensor value
temp (C)
temperature sensor value
adc1 (V)
analog voltage input