امروز : پنجشنبه , ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

Mobile Devices C4D

معرفی دستگاه

این محصول توسط Mobile Devices تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

odometer
Built-in odometer
adc
ADC sensors
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP