SQL/DB Error -- [Field 'browser' doesn't have a default value]

نتایج جستجو ،‌ قطع اینترنت

رزمایش قطع اینترنت در ایران

اخبار

یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده درگاه پرداخت اینترنتی خبر از اجرای رزمایش قطع اینترنت در کشور و نسبت به قطع برخی سرویس‌های مبتنی بر کارت بانکی هشدار داد

ادامه مطلب