SQL/DB Error -- [Field 'browser' doesn't have a default value]

نتایج جستجو ،‌ دزدی خودرو

سرقت خودرو با تعارف بیسکویت مسموم

اخبار

برای تخلیه بار به میدان تره بار آزادگان رفتم و پس از تخلیه بار موقع برگشتن شخصی که تا آن موقع وی را ندیده بودم، خود را مسافر معرفی کرد و از من در خواست کرد تا وی را تا مسیری برسانم، من هم قبول کردم و وی سوار خودرو شد...

ادامه مطلب