SQL/DB Error -- [Field 'browser' doesn't have a default value]

نتایج جستجو ،‌ بزرگترین خودروسازان جهان

بزرگترین خودروسازان جهان معرفی شدند

اخبار

جنرال موتورز در دو سال گذشته فعالیت جهانی خود را کاهش داده و کارخانه‌های زیان‌ده خود در اروپا،‌ روسیه و آفریقا را تعطیل کرده یا فروخته است. همین باعث شد تا فروش شرکت از حدود ده میلیون دستگاه در سال در سال ۲۰۱۶ به زیر ۹ میلیون برسد.

ادامه مطلب